تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۶/۰۵